Regulamin pielgrzymki

Kategoria: Regulamin Opublikowano: poniedziałek, 10, lipiec 2017 Super User

1. Diecezjalna piesza Pielgrzymka Bydgoska na Jasną Górę organizowana jest przez Wydział Duszpasterstwa przy Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

2. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem musi ja cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają pod sankcja usunięcia aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

a. we właściwym czasie i miejscu dokona zapisu;

b. akceptuje w całości niniejszy regulamin;

c. będzie stosował się do zarządzeń i poleceń kierownictwa pielgrzymki

d. złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu,

5. Osoby małoletnie: do 15 lat mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie. Osoby w wieku 16-18 lat na podstawie złożonego wcześniej (przy zapisie) oświadczenia pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów. 

6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii Świętej oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach i dyskusjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby.

7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Bezwzględnie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą równoznaczne jest z wycofaniem się z pielgrzymki.

8. Pielgrzymi maja obowiązek nosić ze sobą legitymację pielgrzyma, chustę swojej grupy, znaczek pielgrzymkowy oraz dokumenty tożsamości. Podczas pielgrzymki zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro” ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie. Szczególna troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy.

9. Ze względu na religijno-pokutny, charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

a. odpowiedni, skromny strój (nie zdejmujemy nakryć wierzchnich, nie nosimy szortów);

b. obowiązuje zakaz palenia, zakaz spożywania napojów alkoholowych;

10. Zaleca się aby każdy pątnik w czasie drogi zasadniczo korzystał z własnej mini-apteczki, w skład której wchodzą leki i środki opatrunkowe:

a. zasypka kosmetyczna, talk;

b. spirytus salicylowy;

c. 2 bandaże elastyczne, 5 bandaży z gazy;

d. krople żołądkowe, środki natłuszczające i przeciw oparzeniowe;

e. leki wzmacniające i leki które przyjmujemy systematycznie.

11. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów tylko w wymiarze pierwszej pomocy.

12. Uczestnicy pielgrzymki bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania:

a. przepisów ruchu drogowego (określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym i przepisami wykonawczymi);

b. przepisów określonych aktami prawa miejscowego (uchwałami i zarządzeniami władz terenowych odpowiedniego szczebla);

c. przepisów zakazujących kąpieli i wchodzenia do lasu;

d. wydawanych poleceń organizatora i osoby wskazane przez organizatora.

e. Do wydawania poleceń i sygnałów w ruchu drogowym upoważnione są jedynie osoby wyposażone w kamizelkę odblaskową i tarczę sygnalizacyjną które odbyły przeszkolenie organizatora pielgrzymki!

13. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

14. Noclegi przewiduje się w stodołach i we własnych namiotach lub w innych pomieszczeniach.

Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody, np. brak wody do mycia itd. Zabiegi higieniczne (mycie ubikacja) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Na noclegu pielgrzymi zachowują chrześcijańską postawę. Cisza nocna obowiązuje od 22.00.

UWAGA!!!

Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione. W razie konieczności należy postarać się o przepustkę u lekarza pielgrzymkowego lub przewodnika grupy.

ORGANIZATORZY NIE ZAPEWNIAJĄ NOCLEGÓW W DOMACH!!

15. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar. Zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej bez zgody organizatora.

UWAGA

16. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce towarzyszyć mogą tylko samochody służbowe. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymce. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i wskazań organizatora i osób przez niego wskazanych. 

Postanowienia końcowe

17. Za nieprzestrzegania postanowień regulaminu, a także postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencję:

a. upomnienie z wpisem do legitymacji;

b. natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki z podaniem imienia i nazwiska do wiadomości pątników przez organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną

18. Z uwagi na religijno-pokutny charakter pielgrzymki prosimy nie odwiedzać pątników (w czasie drogi, na postojach i na noclegach).